Strona główna
 
MENU URZĘDU
Strona główna
Rada Gminy
Urząd Gminy
Dokumenty Strategiczne
Ochrona środowiska
Konsultacje społeczne
Program Integracji Społecznej
Galeria
Formularze
Do pobrania
Napisz do Nas
Oferty pracy
Ważne linki

E - URZĄD
ESP
dziennik ustaw
 
INFOGRAFIKI
 
Transmisję zabezpiecza:
homeSSL
 
sty 28 2015
Komunikat dla płatników składek KRUS
28.01.2015.

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie
informuje, że uległ zmianie operator dostarczanej korespondencji wysyłanej
przez nasze jednostki. Aktualnie jest to firma InPost. Usługi InPostu
obejmują dostarczanie interesantom KRUS listów zwykłych, rejestrowanych lub
ekspresowych oraz za potwierdzeniem odbioru, ponadto paczek i przesyłek
kurierskich - szczegóły tutaj.

Zmieniony ( 28.01.2015. )
 
sty 27 2015
Informacja o wyborze do Izb Rolniczych
27.01.2015.

Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej - szczegóły tutaj.

Zmieniony ( 27.01.2015. )
 
sty 27 2015
Informacja na temat zbliżającego się terminu usunięcia azbestu
27.01.2015.

Wójt Gminy Wodynie informuje, że do dnia 16 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Wodynie, pok. nr 13 są przyjmowane wnioski od mieszkańców gminy o udzielenie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie dotyczące usuwania i unieszkodliwiania azbestu. WFOŚiGW udziela dotacji do 85%, pozostałe 15% pokryje Gmina Wodynie. Zainteresowani proszeni są do złożenia następujących dokumentów:

• wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest (pobierz).
• ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (pobierz).
• kopia zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (pobierz).
• informacja o wyrobach zawierających azbest (pobierz).
• oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy publicznej (pobierz).
W przypadku osób prowadzących działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej, rybnej i leśnej, należy dodatkowo złożyć następujące dokumenty:
• formularz informacji przedstawianych przez Wnioskodawcę (pobierz).
• oświadczenie wnioskodawcy o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy (pobierz).

Dodatkowych informacji udziela pracownik Paulina Jajszczak, tel. (25) 631 26 58 w. 37 w czasie pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 – 15.45.

 

 

Zmieniony ( 27.01.2015. )
 
sty 26 2015
Zgłaszanie kandydatur na członka komisji konkursowej
26.01.2015.

Komunikat zapraszający do zgłaszania kandydatur na członka Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wodynie w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz § 19 ust. 3 lit. b i ust. 5 i 6 „Programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na lata 2014-2016”, Wójt Gminy Wodynie zwraca się do działających na terenie Gminy Wodynie organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, które nie biorą udziału w konkursie ofert ogłoszonym w dniu 08 stycznia 2015 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wodynie w 2015 roku, do zgłoszenia swojego przedstawiciela na kandydata na członka Komisji konkursowej do oceny ofert w wyżej wymienionym konkursie ofert.
Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. poz. 2013, poz. 267 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Komisji konkursowej.
Reprezentanta organizacji pozarządowych wybiera Wójt spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.
Zgłoszenia podpisane przez kandydata oraz lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej, należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Komunikatu, do dnia 04 lutego 2015 roku do godz. 15:30, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć (skan zgłoszenia) lub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Wodyniach.

Wójt

Wojciech Klepacki

Uwaga: Formularz do zgłaszania kandydatów (pobierz)

Zmieniony ( 26.01.2015. )
 
sty 20 2015
Konsultacje dotyczące funduszy unijnych
20.01.2015.

Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedlcach zapraszają 29 stycznia 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach, ul. Siedlecka 41, w godzinach 9:00 - 14:00 na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Każdy zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W ramach konsultacji zostaną omówione m.in., warunki oraz możliwości pozyskania dotacji. Konsultacje dedykowane są przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorcom oraz wszystkim zainteresowanym tematyką funduszy unijnych.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem

Zmieniony ( 20.01.2015. )
 
sty 12 2015
Harmonogram zebrań
12.01.2015.
    Publikujemy załącznik do Zarządzenia Nr 4/15 Wójta Gminy Wodynie z dnia 12 stycznia 2015r - harmonogram zebrań wiejskich dotyczących wyborów Sołtysa i członków Rad Sołeckich:
Zmieniony ( 12.01.2015. )
 
gru 31 2014
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
31.12.2014.
dam prace

Wójt Gminy Wodynie ogłasza wolny i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wodynie, 08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43

Stanowisko pracy: Kierownik Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego
Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Inwestycyjno - Gospodarczy
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Ofertę wraz ze wszystkimi dokumentami w zaklejonej kopercie prosimy:
  • przesłać na adres Urzędu Gminy z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego”, lub
  • złożyć osobiście do sekretariatu Urzędu, pokój nr 14 (II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2015r. do godz. 12.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (pobierz).

UWAGA: Termin składania dokumentów został przedłużony do dn. 21 stycznia 2015 r.

Szczegóły ogłoszenia na BIP

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko (pobierz)

Zmieniony ( 28.01.2015. )
 
sty 08 2015
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Wodynie na 2015 rok
08.01.2015.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie na 2015 rok w zakresie:
  1. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  4. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
Szczegółowy opis zadań zawarty jest w Regulaminie (pobierz) otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2015 roku, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia (pobierz).
UWAGA: Zarządzenie w sprawie zmiany terminu składania ofert (pobierz).
Zmieniony ( 20.01.2015. )
 
 
 
MENU GMINY
Historia
Sołectwa
Jednostki Organizacyjne
Bezpieczna Gmina
Opieka medyczna
Instytucje
Turystyka
Stowarzyszenia
Zespoły Ludowe
Biuletyn Gminy
Mapy
Współpraca z NGO
SZUKAJ
Dzisiaj jest:
28 Stycznia 2015
Środa
Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Augustyn,
Flawian, Ildefons,
Julian, Karol,
Leonidas, Piotr,
Radomir, Roger,
Waleriusz
Do końca roku zostało 338 dni.

 Pszczółka

 
 
 
 

| Gmina Skórzec | Gmina Domanice | Gmina Stoczek Łukowski | Gmina Latowicz | Gmina Mrozy | Gmina Kotuń |